Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní a organizační řád garáží

  Provozní a organizační řád garáží „Společenství vlastníků garáží Komárov“

(dále jen Společenství) 

Garáže byly vystavěny dodavatelským způsobem. Celý objekt (garáže i společné prostory) jsou majetkem jednotlivých vlastníků garáží dle smlouvy. Pozemek pod objektem a příjezdovou cestou je v majetku města Brna. Za účelem dobré údržby a zachování objektu v co nejlepším stavu byl vydán a schválen tento Provozní a organizační řád (dále řád), který jsou jednotliví členové Společenství povinni dodržovat tak, aby společné zařízení sloužilo všem co nejlépe.

I.      Základní ustanovení  

 1. Každý člen Společenství je vlastníkem své garáže dle listu vlastnictví.
 2. Vlastník garáže musí dodržovat všechna ustanovení stanov Společenství.
 3. Provoz, údržba a úklid jsou zajištěny pověřenými pracovníky.
 4. Jakékoliv úpravy v jednotlivých garážích odporující statickým předpisům ČSN, bezpečnostním a požárním předpisům jsou nepřípustné.

II.Provozní podmínky

 1. Každý uživatel smí využívat přidělenou garáž a i ostatní  prostory za podmínek stanovených tímto řádem.
 2. Jednotlivý uživatel je povinen se chovat v objektu ohleduplně k ostatním uživatelům tak, že omezí hluk, množství výfukových plynů a nečistot na nezbytné minimum.  
 3. Veškerý pohyb osob v areálu je na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 15 let mohou být v objektu garáží jen v doprovodu dospělé osoby.
 4. Všichni členové Společenství jsou povinni chránit společný majetek před poškozením.
 5. Vlastník ani uživatel garáže nesmí v garáži skladovat vysoce hořlavé materiály s výjimkou pohonných hmot v celostátně schválených nádobách  a to maximálně do celkového objemu 20 l  benzínu nebo nafty. Je přísně zakázáno přečerpávat v objektu garáží LPG. 
 6. Větrací otvory nesmí být v garáži neprodyšně zaslepeny.
 7. V prostoru garáží je zakázáno kouřit a pracovat s otevřeným ohněm.
 8. V celém objektu jsou umístěny hasící přístroje určené k uhašení požáru, jejich zneužití je trestné.
 9. V případě požáru je každý povinen neprodleně uhasit požár vlastními silami za použití hasících přístrojů. Pokud tomu tak není musí zajistit pomoc na čísle 150.   
 10. Jakýkoliv odpad jsou majitelé i uživatelé garáží sami povinni odstranit na příslušné místo mimo objekt garáží. Rovněž platí přísný zákaz vylévání ropných produktů a saponátů v prostorách  a okolí objektu garáží.
 11. Každý vlastník i uživatel garáže je povinen při vstupu a opuštění objektu garáží zamknout příjezdová vrata. V případě elektricky ovládaných vrat dohlédnout na jejich bezpečné uzavření.
 12. Otevření vrat vjezdu, jednotlivých garáží i zapnutí osvětlení společných prostor garáží je nutno omezit na dobu nezbytně nutnou pro vjezd a výjezd vozidla.
 13. Jednotlivé garáže jsou opatřeny podružným elektroměrem, který je majetkem vlastníka   garáže. Pokud dojde k poruše funkce elektroměru je nutno vypnout přívodní jističe na desce elektroměru v garáži. Majitel garáže vždy musí zaplatit spotřebu elektrické energie, která je uvedena na jeho elektroměru.  Každý vlastník garáže je povinen umožnit odečet spotřeby energie a kontrolu dodržování protipožárních ustanovení. Jakékoliv úmyslné porušení plomby elektroměru a rozvodné desky s jističi  bude postihováno pokutou.
 14. Veškeré poruchy, které se vyskytnou během provozu je nutno ihned oznámit některému členu výboru Společenství.
 15. V prostorách objektu je maximální rychlost jízdy vozidla omezena na 5 km/h.
 16. V prostoru chodby objektu garáží není dovoleno parkovaní vozidel ani provádění jejich oprav.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Opakované závažné porušení  tohoto řádu bude řešeno v souladu se Stanovami Společenství, usnesením Shromáždění.
  2. Tento Provozní řád byl odsouhlasen Shromážděním Společenstvím dne 14.5.2009 a jeho případné změny podléhají schválení následným  Shromážděním.                                          

                                               

                                                                          V Brně dne 14.5.2009