Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SVGK

STANOVY

 

Společenství vlastníků garáží Komárov

zapsaného do rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného KS v Brně, oddíl S, vložka 6079 dne 23.1.2008

 

schválené na shromáždění konaném dne  5.9.2017

 

Čl. I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

(1)    Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb*. (zákon o vlastnictví bytů), kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony.

 

(2)    Společenství bylo založeno za účelem zajišťování správy budovy-garáže č.p. 707 , postavené na cizích pozemcích parc.č. 128/3, parc.č. 1659/5 (dále jen „pozemek“) v k.ú. Komárov, obec Brno, zapsaného na Listu Vlastnictví 808 pro k.ú. Komárov, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město.

 

(3)    Správa budovy-garáže zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o budovu-garáže a  pronajatý pozemek a zachování nebo zlepšení společných částí (dále jen „správa garáží“ nebo „správa“). Správa garáží zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě sloužících všem spoluvlastníkům. Osobou odpovědnou za správu budovy- garáže a pozemku je společenství vlastníků.

 

(4)    Společenství vlastníků může zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění. Uzavřením smlouvy se správcem nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství vlastníků plynoucí z právních předpisů a z těchto stanov.

 

(5)    Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. K  právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

 

Čl. II

NÁZEV A SÍDLO

 

(1)    Společenství vlastníků  přijalo na své první schůzi shromáždění vlastníků jednotek, která se konala dne 5.12. 2007 název Společenství vlastníků garáží Komárov.

 

(2)    Sídlem společenství je Brno, Za školou 707/1b, PSČ 617 00.

 

*zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb, zákona č. 171/200 Sb, zákona č. 179/2005 Sb, zákona č. 296/2007 Sb a zákona č. 345/2009 Sb.

Čl. III

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ A ČLENSKÁ PRÁVA

 

(1)    Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky – garáže
(dále jen „jednotka“ nebo „garáž“). Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo. Společenství vlastníků vede seznam svých členů v souladu s oznámením vlastníka jednotky o nabytí vlastnického práva k jednotce a v souladu se zápisem vlastnických práv k jednotlivým jednotkám v budově-garáže  v příslušném katastru nemovitostí.

 

(2)    Členství ve společenství vlastníků

 

a.      vzniká:      

 

 • dnem vzniku společenství vlastníků v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků,
 • dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství vlastníků.

 

b.      zaniká:

 

 • převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
 • úmrtím člena společenství vlastníků – fyzické osoby,
 • zánikem člena společenství vlastníků – právnické osoby bez právního nástupnictví,
 • dalším způsobem, pokud to stanoví právní předpisy.

 

(2)    Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to společenství vlastníků včetně adresy místa trvalého pobytu, doručovací adresy, e-mailové adresy, mob. tel. čísla do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. 

 

(3)    Přenechal-li vlastník jednotky garáž k užívání jiné osobě; oznámí do 1 měsíce společenství vlastníků jméno této osoby včetně její doručovací adresy, e-mailové adresy a mob. tel. čísla.

 

(4)    Člen společenství vlastníků má práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedená
v příslušných právních předpisech a v těchto stanovách, zejména má právo:

 

a.           účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek stanovených těmito  

               stanovami a příslušnými právními předpisy,

b.            účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti
               na rozhodování mimo zasedání

c.            volit a být volen do orgánů společenství vlastníků, splňuje-li podmínky stanovené těmito stanovami
                a příslušnými právními předpisy,

d.            předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty, požadovat a dostat od nich vysvětlení,

e.            nahlížet do písemných podkladů pro zasedání shromáždění, do zápisu ze shromáždění, do smluv               

                  sjednaných za společenství statutárním orgánem společenství a do podkladů, z nichž vychází určení výše povinnosti člena podílet se na nákladech spojených se správou garáží a s dodávkou služeb spojených s užíváním garáže,

f.             seznámit se s hospodařením společenství a se způsobem prováděním správy garáží,

g.            nahlížet do účetních a ostatních dokladů společenství. 

 

 

 

(5)    Člen společenství vlastníků má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedené v příslušných právních předpisech a v těchto stanovách, zejména má povinnost:

 

a.            dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu  

                s příslušnými právními předpisy a s těmito stanovami,

b.            řídit se pravidly pro správu garáží – platným provozním řádem, jakož i zajistit jejich dodržování  

               osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo garáže,

c.            hradit včas stanovené příspěvky na správu garáží,

d.            hradit včas stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

e.            řídit se při užívání společných částí domu, pronajatého pozemku a společných zařízení budovy-      

               -garáže právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,

f.             udržovat svoji garáž v dobrém stavu a přispívat tím k dobrému vzhledu budovy-garáže jako celku;

h.            odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných garážích nebo na společných částech             

                budovy-garáže a pronajatém pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním nebo s jeho souhlasem  

                garáž užívají,

ch.          umožnit po předchozím vyzvání přístup do garáže, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních garáží nebo společných částí, nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně statutární orgán společenství alespoň 3 dny předem,

i.             předat statutárnímu orgánu společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí  

                změnu stavby a vyjádření příslušného stavebního úřadu, případně rozhodnutí, bylo-li vydáno

j.             neužívat ani neprojímat garáž k jiným účelům než k parkování vozidla.

 

(6)    Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu
na společných částech.

 

(7)    Člen společenství vlastníků má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat jednotku, jíž je vlastníkem, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku garáže výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. 

 

(8)    Neplní-li vlastník povinnost udržovat garáž tak, jak to vyžaduje nezávadný stav budovy-garáže a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiné garáže, je společenství vlastníků oprávněno činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení stavu budovy-garáže jako celku.

 

(9)    Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svou garáž, umožní do garáže přístup statutárního nebo kontrolního orgánu pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. 

 

(10)  Vlastník garáže se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu,
o nichž bylo řádně rozhodnuto a za tím účelem umožní přístup do garáže.

 

Čl. IV.

SPOLUVLASTNICTVÍ GARÁŽÍ A SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ

 

(1)    Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci garáží nebo manželé, kteří mají garáž
ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

 

(2)    Spoluvlastníci garáže jako společní členové mají postavení vlastníka garáže a mají právo
na shromáždění hlasovat jako jeden vlastník – člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

 

(3)    Spoluvlastníci garáže jsou povinni oznámit společenství vlastníků jméno společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství a doručit společenství vlastníků písemnou plnou moc. To platí i v případě manželů, kteří mají garáž ve společném jmění.

 

Čl. V.

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

(1)    Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění. Statutárním orgánem společenství
je výbor společenství vlastníků v souladu s rozhodnutím shromáždění o počtu členů volených orgánů.

 

(2)    Shromáždění tvoří všichni vlastníci garáží. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti
jeho podílu na společných částech. Statutární orgán je volen shromážděním vlastníků (dále též „volený orgán nebo členové voleného orgánu“).

 

(3)    Shromáždění svolává k zasedání statutární orgán tak, aby se konalo jedenkrát do roka nebo z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, neučiní-li to ve lhůtě do 45 dnů (30+15) od doručení podnětu, svolají tito vlastníci shromáždění na náklady společenství vlastníků sami. Shromáždění může svolat též správce, pokud je nutné k zajištění výkonu správy garáží a pronajatého pozemku projednat věc příslušející do pravomoci shromáždění a pokud tak neučiní z podnětu správce statutární orgán ve výše uvedené lhůtě.

 

(4)    Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle elektronicky všem členům společenství vlastníků na jimi sdělenou e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo ke garáži nebo na posledně oznámenou doručovací adresu. Pozvánka se současně vyvěsí v budově-garáže na vývěsku  společenství vlastníků. Písemná pozvánka musí být zaslána a vyvěšena ve lhůtě nejméně 15 dnů před konáním shromáždění. Z pozvánky musí být zřejmé místo, datum, čas a program shromáždění. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady odpovídající programu, umožní svolavatel každému vlastníku garáže seznámit se s nimi před zahájením shromáždění. Kdo shromáždění svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Je-li zasedání svoláno vlastníky, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

 

(5)    Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci
se nepřipouští. V případě zastoupení se zástupce člena společenství vlastníků na shromáždění prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí udělenou členem společenství vlastníků, za kterého se shromáždění účastní, nebyla-li plná moc
k účasti na všech shromážděních předložena společenství vlastníků dříve. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Připouští se, aby člen společenství vlastníků nebo kterákoliv jiná osoba zastupovala na shromáždění maximálně tři členy společenství vlastníků.

 

(6)    Do působnosti shromáždění patří:

 

a.           změna stanov,

b.           změna prohlášení vlastníka budovy

c.            volba a odvolávání členů volených orgánů společenství a rozhodování o výši jejich odměn,

d.           schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě garáží, jakož i celkové výše příspěvků na správu garáží pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

e.           schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen   

               služeb na jednotky,

f.            rozhodování
1.            o členství společenství vlastníků v právnické osobě,

2.            o změně účelu užívání garáží,

3.            o změně podlahové plochy garáží,

4.            o změně podílu na společných částech,

5.            o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka garáže,

6.            o opravách nebo stavebních úpravách společných částí,

 

g.            udělování předchozího souhlasu,

1.            k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, 

2.            k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje v jednotlivých  

případech částku rovnající se 10 % ročních příspěvků vlastníků garáží nebo k jinému   nakládání s nimi,

3.            k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,

4.            k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva ke garáži, pokud dotčený vlastník garáže v  

                písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, 

5.            k uzavření ostatních smluv souvisejících se správou garáží a pozemku na peněžité plnění  

                převyšující v jednotlivých případech částku 10 % ročních příspěvků vlastníků garáží,

h.            určení osob/y, která má zajišťovat činnosti související se správou garáží a pozemku, nebo     některé těchto činností, rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

i.             schvalování provozního a organizačního řádu garáží

j.             rozhodování v dalších záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

(7)    Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů.

 

(8)    Zasedání shromáždění zahájí předseda výboru, místopředseda výboru nebo některý z členů výboru společenství vlastníků. V případě svolání shromáždění z podnětu vlastníků garáží zahájí zasedání shromáždění člen společenství vlastníků zmocněný těmito vlastníky. Kdo shromáždění zahájí, ověří, zda je schopno se usnášet a navrhne volbu předsedy shromáždění, který shromáždění řídí v souladu s programem schváleným shromážděním. Hlasuje se veřejně, zvednutím ruky. Před přijetím každého usnesení zjistí předseda zasedání počet přítomných, po hlasování uvede počet hlasů pro přijetí usnesení. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny, lze o věci hlasovat po rozpravě opakovaně.

 

9)      Ten, kdo shromáždění předsedal nebo koho tím shromáždění pověřilo, vyhotoví zápis
ze shromáždění
ve lhůtě do 15 dnů od jeho konání. V zápise musí být uvedeno:

 

a.            kdo shromáždění svolal, program shromáždění, popř. jeho změna, o které shromáždění rozhodlo

b.            kdy a kde se shromáždění konalo,

c.            kdo shromáždění zahájil a kdo mu předsedal,

d.            volba předsedy shromáždění a volba statutárních orgánů společenství, pokud je shromáždění volilo,

e.            znění přijatých/nepřijatých usnesení,

f.             počet přítomných, označení spoluvlastníka garáží, který hlasoval za společné členy

g.            počet hlasů pro přijetí u každého usnesení

h.            námitky člena společenství proti rozhodnutí shromáždění, pokud požádá o jejich zaprotokolování

i.             datum vyhotovení zápisu

 

Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných, vč. uvedení jejich zástupců s jejich podpisy
a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům dle programu. Zápis podepisuje předseda shromáždění a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů musejí být uschovány u statutárního orgánu společenství vlastníků. Každý člen společenství může nahlížet do zápisů ze shromáždění, toto právo lze vykonat v sídle společenství vlastníků. Pokud o to člen společenství vlastníků
požádá, jsou mu zápisy ze shromáždění zasílány na jím sdělenou e-mailovou adresu.

 

(10)  Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem garáže, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

 

(11)  Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník garáže navrhnout soudu, aby rozhodl
o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 

Čl. VI.

ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDÉNÍ

(hlasování per rollam)

 

(1)    Ten, kdo je oprávněn shromáždění svolat, může navrhnout v písemné nebo elektronické formě, aby vlastníci garáží rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti shromáždění, mimo zasedání, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov.

 

(2)    Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník garáží vyjádřit. Lhůta k vyjádření, pokud nebude v návrhu uvedena lhůta delší, činí minimálně 15 dní.

 

(3)    K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka garáží s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno na listině obsahující plné znění návrhu s podpisem.

 

(4)    Statutární orgán společenství vlastníků oznámí po vypršení lhůty k vyjádření o usnesení vlastníkům garáží v písemné (elektronické) formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

 

(5)    Rozhodnutí per-rollam se přijímá většinou hlasů všech vlastníků garáží. Mění-li se však všem vlastníkům garáží velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků
na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků garáží. 

 

Čl. VII.

VÝBOR SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

REVIZOR, KONTROLNÍ KOMISE

 

(1)    Statutárním orgánem společenství vlastníků je výbor společenství vlastníků, který má minimálně 3 členy. Výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu výboru a popř. též místopředsedu výboru. Výbor řídí a svolává jeho předseda nebo místopředseda. Statuární orgán řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou garáží s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

(2)    Předseda výboru nebo místopředseda výboru společenství vlastníků zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Pro písemné právní jednání se vyžaduje podpis předsedy výboru nebo místopředsedy výboru a jednoho člena výboru. Podepisuje-li předseda společně s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

 

(3)    Funkční období člena voleného orgánu společenství je pětileté a počíná zvolením do funkce. Člen voleného orgánu společenství je volen a odvoláván shromážděním a může být do funkce volen opakovaně.

 

(4)    Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

(5)    Výbor společenství jako výkonný orgán společenství zejména:

 

a.           zajišťuje záležitosti společenství vlastníků ve věcech správy garáží a dalších činností společenství podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b.            zajišťuje sjednání pojištění garáží v souladu s usnesením shromáždění vlastníků,

c.            zajišťuje sjednání dodávky služeb spojených s užíváním garáží, v souladu s usnesením shromáždění
o schválení druhu služeb a jejich dodavatele,

d.            odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

f.             připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření společenství s výsledky plnění rozpočtu, zprávu o správě garáží a pozemku
a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu garáží a pozemku,

g.            předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

h.            zajišťuje řádné vedení a uchování písemností společenství,

ch.          sděluje jednotlivým členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu
a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, v souladu s usnesením shromáždění

i.             zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

j.             zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

(6)    Výbor společenství jako statutární orgán společenství zejména:

 

a.           v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní  

                jednání za společenství vlastníků navenek,

b.            zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči  

                dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě       

                vzniklé škody v souladu s příslušnými právními předpisy,

c.            vymáhá v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami plnění povinností uložených

               členům společenství vlastníků

d.            v souladu s příslušnými právními předpisy plní povinnosti ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků  

                garáží, vedenému příslušným soudem a ve vztahu k příslušnému katastrálnímu úřadu

e.            rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota nepřevyšuje v jednotlivých  

                případech částku rovnající se 10 % ročních příspěvků vlastníků garáží

f.             rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí, nepřevyšují-li předpokládané náklady
                v jednotlivých případech částku 25 % ročních příspěvků vlastníků garáží, tento limit neplatí, pokud se            jedná  o  opravy způsobené havárií

g.            rozhoduje o uzavření ostatních smluv na peněžité plnění nepřevyšující v jednotlivých případech částku  

                rovnající se 10 % ročních příspěvků vlastníků garáží.

 

(7)    Funkce člena voleného orgánu společenství vlastníků končí:

 

a.            uplynutím funkčního období,

b.            odvoláním z funkce shromážděním vlastníků,

c.            odstoupením z funkce oznámením doručeným společenství vlastníků,

d.            ztrátou způsobilosti být voleným orgánem společenství vlastníků,

e.            případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.

 

(8)    Odstoupí-li některý z členů voleného orgánu společenství vlastníků ze své funkce oznámením doručeným společenství vlastníků, jeho funkce zaniká uplynutím 60 dnů od doručení oznámení. Klesne-li počet členů voleného orgánu společenství na 1 člena, má se za to, že vykonává funkci předsedy společenství do následující volby statutárního orgánu nebo do konce svého funkčního období.

 

(9)    Shromáždění může též rozhodnout, že zřizuje jednočlenný (revizor) nebo vícečlenný kontrolní orgán (kontrolní komise), jemuž současně s volbou vyhradí působnost a pravomoc. Pro jeho zřízení volbu a odvolání platí obdobně ustanovení o voleném orgánu společenství. Funkce člena statutárního orgánu společenství a kontrolního orgánu společenství jsou neslučitelné.

 

 

 

Čl. VIII.

PRAVIDLA PRO SPRÁVU GARÁŽÍ A UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

(Provozní řád)

 

(1)    Pravidla pro správu garáží a užívání společných částí domu jsou uvedena v provozním řádu, který schvaluje shromáždění.

 

(2) Člen společenství vlastníků je povinen dodržovat provozní a organizační řád schválený shromážděním.

 

(3) Člen společenství je povinen dbát na správné označení garáže číslem garáže.

 

 

ČI. IX

PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU GARÁŽÍ A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY JEDNOTEK

 

 1. Příjmem společenství vlastníků jsou zejména:

a.            příspěvky vlastníků garáží na správu garáží

b.            úroky z prodlení přijaté z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu garáží

c.            úroky z prodlení přijaté z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním  

garáží včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka garáže

d.            úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků, penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků, pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků,

e.            finanční dary.

 

 1. Výdaje společenství vlastníků jsou náklady na správu garáží a pozemku. 

 

(3)    Návrh rozpočtu na opravy a stavební úpravy budovy-garáže připravuje předseda nebo výbor společenství nebo dle smlouvy o správě správce a předkládá ho ke schválení shromáždění. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je hospodárná a účelná údržba garáží a pronajatého pozemku, jakož i technologických prvků sloužících pro potřeby všech vlastníků, zabezpečení vyrovnaného hospodaření a vytvoření dostatečné rezervy na opravy nebo stavební úpravy domu a společných částí plánované v budoucích letech. Plnění rozpočtu schvaluje shromáždění v rámci zprávy o hospodaření.

 

(4)    Vlastníci garáží jsou povinni přispívat na správu garáží ve výši a lhůtě určené shromážděním. Rovnoměrně na každou jednotku jsou rozvrženy:

 

 • náklady na odměňování členů volených orgánů společenství,
 • náklady na vedení účetnictví,
 • náklady na vlastní činnost (např. náklady na kancelářské potřeby, náklady na telefon apod.),
 • náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní činnost (např. počítač vč. softw. vybavení apod.),
 • náklady na osoby vykonávající správu garáží na základě s nimi uzavřené smlouvy,
 • náklady na úklid garáží
 • náklady na osvětlení společných částí garáží a spotřebu el. energie technologických zařízení garáží, sloužícím všem vlastníkům
 • náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků,
 • náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním garáží, včetně provedení odečtů
  z měřidel spotřeby
 • náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy garáží, náklady na vymáhání dluhů vlastníků nebo třetích osob vůči společenství

 

(5)    Spotřeba elektrické energie bude rozúčtována podle údajů podružných elektroměrů umístěných v jednotlivých garážích.

 

(6)    Ostatní náklady na správu garáží se rozvrhnou podle podílu na společných částech. 

 

(7)    O druhu poskytovaných služeb, výši záloh, lhůtě placení záloh a o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění, pokud výši záloh neurčí dodavatel služeb. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Při svém rozhodování vychází shromáždění z ročních nákladů na služby za poslední zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám v následujícím období.

 

(8)    Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se postup při určování výše záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby úpravou obsaženou ve zvláštních právních předpisech.

 

(9)    Při převodu vlastnického práva ke garáži nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu garáží ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků vydá vlastníkovi garáže na jeho žádost potvrzení, jaké dluhy (měsíční dlužné částky) související se správou garáží přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy (měsíční dlužné částky) nejsou. 

 

Čl. X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

(1)    Tyto stanovy byly schváleny na shromáždění vlastníků konaném v Brně dne xx.xx.2017

 

(2)    Ve věcech ve stanovách neupravených platí právní úprava obsažená v obecně závazných právních předpisech.